รพ.สต.นาก๊อก ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาได้ออกมาติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม


รพ.สต.นาก๊อกได้นำทีมออกประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลายประจำเดือน มิถุนายน 2562


รพ.สต.นาก๊อกร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาได้จัดอบรมโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงประจำ ปี 2562