ทำเนียบเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาก๊อก


นายชูพงษ์  ชวดพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาก๊อก
นางสาวสุจิตรา ชาติตะคุ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสาวขนิษฐา  บุญขาว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นางสำนวล  ตาดม่วง

พนักงานช่วยการพยาบาล
นายครรชิต  วงค์วาน
พนักงานบริการไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น